Βιβλίο 9o Επιδεικτικά επιγράμματα AP IX
Παλατινή Ανθολογία
Παλατινή Ανθολογία, Βιβλίο 9o Επιδεικτικά επιγράμματα (AP IX) / Παλατινή Ανθολογία/IX μετάφραση