Παλατινή Ανθολογία/IX/6 Παλλαδά

IX 6 ᾿Αχρὰς ἔην· θῆκας σέο χερσὶ μυρίπνοον ὄχνην
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, IX (βιβλίο 9ο, Επιδεικτικά επιγράμματα)
᾿Αχρὰς ἔην· θῆκας σέο χερσὶ μυρίπνοον ὄχνην, Παλλαδά, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 9ο, επίγραμμα 6 (AP IX 6)


IX 6 ΠαλλαδάΕπεξεργασία

᾿Αχρὰς ἔην· θῆκας σέο χερσὶ μυρίπνοον ὄχνην δένδρῳ πτόρθον ἐνείς· σὴν χάριν εἰς σὲ φέρω.