Ἀθηναΐς-Ἔτος Α΄, τεῦχος 4


 ΕΤΟΣ Α΄.ΑΡΙΘ. 4 
ΑΘΗΝΑΙ.—ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1876.


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΚΑΣΤΟΝ ΦΥΛΛΟΝ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΙΜΑΤΑΙ

Ἐν Ἑλλάδι....................................................................................................................................................................................................................................................Δρ. 2.—

ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ ΑΠΑΞ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

Λεπτῶν....................................................................................................................................................................................................................................................20

Ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ....................................................................................................................................................................................................................................................0»0 2.50

261—ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΟΔ. ΕΡΜΟΥ—261


Ἡ ἀγάπη....................................................................................................................................................................................................................................................0025

Ὁ λιθοξόος (μυθολογικὴ παράδοσις)....................................................................................................................................................................................................................................................0026

Γεώργιος Οὐάσιγκτων....................................................................................................................................................................................................................................................26–27

Γεωγραφία τῆς Ἑλλάδος....................................................................................................................................................................................................................................................28–29

Διαμαρτύρησις ἀδικουμένης τινός πρὸς τὴν ἀνθρωπότητα....................................................................................................................................................................................................................................................29–30

Τὸ σπήλαιον τοῦ Φιγκάλ....................................................................................................................................................................................................................................................0030

Καλή μου θεία, ὡραία δὲν εἶμαι, ἀλλὰ καλὴ....................................................................................................................................................................................................................................................30–31

Ἄνθη καὶ φύλλα....................................................................................................................................................................................................................................................0031

Ἀσπασμὸς πρὸς τὴν φάλαγγα τοῦ πανεπιστημίου....................................................................................................................................................................................................................................................0032

Ποικίλα....................................................................................................................................................................................................................................................0032

Ὁποία ὀφείλει νά ᾖναι ἑκάστη κόρη....................................................................................................................................................................................................................................................0032

Αἴνιγμα....................................................................................................................................................................................................................................................0032