Ἀθηναΐς-Ἔτος Α΄, τεῦχος 3


 Ετοσ Α΄.Αριθ. 3 
Αθηναι 1 Μαρτιου 1876

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΚΑΣΤΟΝ ΦΥΛΛΟΝ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΙΜΑΤΑΙ

Ἐν Ἑλλάδι....................................................................................................................................................................................................................................................Δρ. ν. 3

ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ ΑΠΑΞ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

Λεπτῶν....................................................................................................................................................................................................................................................15

Ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ....................................................................................................................................................................................................................................................00 3.50

29—Γραφεῖον ὁδ. Βουλῆς—29

Ἡ νεότης....................................................................................................................................................................................................................................................17–18

Xάνς Χριστιανός Ἄνδερσεν....................................................................................................................................................................................................................................................18–19

Γεωγραφία τῆς Ἑλλάδος....................................................................................................................................................................................................................................................19–22

Νεζδὶ ἡ Βοημή....................................................................................................................................................................................................................................................22–24

Μαρκισία....................................................................................................................................................................................................................................................0024

Ποικίλα....................................................................................................................................................................................................................................................0024

Αἴνιγμα....................................................................................................................................................................................................................................................0024