Ἀθηναΐς-Ἔτος Α΄, τεῦχος 5


 ΕΤΟΣ Α΄.ΑΡΙΘ. 5. 
ΑΘΗΝΑΙ.—ΜΑΪΟΣ 1876.


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΚΑΣΤΟΝ ΦΥΛΛΟΝ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΙΜΑΤΑΙ

Ἐν Ἑλλάδι....................................................................................................................................................................................................................................................Δρ. 2.—

ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ ΑΠΑΞ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

Λεπτῶν....................................................................................................................................................................................................................................................20

Ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ....................................................................................................................................................................................................................................................0»0 2.50

261—ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΟΔ. ΕΡΜΟΥ—261


Φιλαυτία, φιλαργυρία....................................................................................................................................................................................................................................................0033

Γεώργιος Οὐάσιγκτων....................................................................................................................................................................................................................................................33–35

Σύντομος καταστατικὴ τῶν ἐν Ἀθήναις ἀγαθοεργῶν καταστημάτων....................................................................................................................................................................................................................................................35–37

Τυφλὴ, κωφὴ, ἄλαλος, βλέπουσα, ἀκούουσα καὶ ὁμιλοῦσα....................................................................................................................................................................................................................................................37–38

Αἱ ἐκ σάπωνος πομφόλυγες....................................................................................................................................................................................................................................................38–39

Φριτιὸφ καὶ Ἰνγεβόργη....................................................................................................................................................................................................................................................39–40

Αἴνιγμα....................................................................................................................................................................................................................................................0040

Ἡ ἄνοιξις....................................................................................................................................................................................................................................................0040