Παλατινή Ανθολογία/XII

Βιβλίο 12o Στράτωνος Μούσα Παιδική AP XII
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία
Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 12, Στράτωνος Μούσα Παιδική (Anthologia Palatina AP XII) / Παλατινή Ανθολογία/XII μετάφραση


Στράτωνος Μούσα Παιδική

καὶ τίς ἂν εἴην εἰ πάντων σοι τῶν εἰρημένων τὴν γνῶσιν ἐκθέμενος τὴν Στράτωνος τοῦ Σαρδιανοῦ Παιδικὴν Μοῦσαν ἀπεκρυψάμην, ἢν αὐτὸς παίζων πρὸς τοὺς πλησίον ἀπεδείκνυτο, τέρψιν οἰκείαν τὴν ἀπαγγελίαν τῶν ἐπιγραμμάτων, οὐ τὸν νοῦν, ποιούμενος. ἔχου τοίνυν τῶν ἑξῆς: ἐν χορείαις γὰρ ἥ γε σώφρων, κατὰ τὸν τραγικόν, οὐ διαφθαρήσεται.