Παλατινή Ανθολογία/XII/178 Στράτωνος

XII 178
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, XII (βιβλίο 12ο, Μούσα Παιδική)


XII 178 (του αυτού - Στράτωνος) Επεξεργασία

Ἐξεφλέγην, ὅτε Θεῦδις ἐλάμπετο παισὶν ἐν ἄλλοις οἷος ἐπαντέλλων ἀστράσιν ἠέλιος.
τοὔνεκ’ ἔτι φλέγομαι καὶ νῦν, ὅτε νυκτὶ λαχνοῦται· δυόμενος γὰρ ὅμως ἥλιός ἐστιν ἔτι.