Ἀθηναΐς-Ἔτος Α΄, τεῦχος 6


 ΕΤΟΣ Α΄.ΑΡΙΘ. 6. 
ΑΘΗΝΑΙ.—ΙΟΥΝΙΟΣ 1876.


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΚΑΣΤΟΝ ΦΥΛΛΟΝ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΙΜΑΤΑΙ

Ἐν Ἑλλάδι....................................................................................................................................................................................................................................................Δρ. 2.—

ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ ΑΠΑΞ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

Λεπτῶν....................................................................................................................................................................................................................................................20

Ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ....................................................................................................................................................................................................................................................0»0 2.50

261—ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΟΔ. ΕΡΜΟΥ—261


Εὐσέβεια....................................................................................................................................................................................................................................................0041

Ὁ τουρκοφάγος Νικήτας (καλλιτεχνικὴ σκιαγραφία)....................................................................................................................................................................................................................................................41–43

Χαρακτὴρ ὡραιότητος....................................................................................................................................................................................................................................................43–44

Τελευταῖαι συμβουλαὶ πατρὸς πρὸς υἱοὺς....................................................................................................................................................................................................................................................0044

Ὁ ἐλεῶν πτωχὸν δανείζει Θεῷ....................................................................................................................................................................................................................................................44–47

Φριτιὸφ: ἡ κληρονομιὰ....................................................................................................................................................................................................................................................47–48

Τὸ κυπαρισσάκι τῆς Ὕδρας....................................................................................................................................................................................................................................................0048

Ποικίλα....................................................................................................................................................................................................................................................0048

Ἐπιστολὴ....................................................................................................................................................................................................................................................0048

Αἴνιγμα....................................................................................................................................................................................................................................................0048