Αθηναΐς/Α/6/Τελευταίαι συμβουλαί πατρός προς υιούς

< Αθηναΐς‎ | Α‎ | 6
Ἀθηναΐς-Ἔτος Α΄, τεῦχος 6
Συγγραφέας: Ανώνυμος
Τελευταῖαι συμβουλαὶ πατρὸς πρὸς υἱοὺς


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ ΠΑΤΡΟΣ ΠΡΟΣ ΥΙΟΥΣ.

Ὅσῳ τὸ καθ’ ἡμᾶς φίλτατά μου, νεώτατα ἔτι, οἴμοι ὅταν θά με ἀπωλέσητε, ἀνακαλεῖτε ἐνίοτε εἰς τὴν μνήμην σας τοὺς λόγους μου τούτους. Ἐστὲ ἐσᾳεὶ ἡνωμένοι. Οὐδὲν συμφέρον ἃς μὴ σᾶς χωρίσῃ ποτέ. Ἀγαπᾶτε τὴν μητέρα σας καὶ φροντίζετε περὶ αὐτῆς· περιποιεῖσθε αὐτήν. Πρὸ πάντων δὲ ἐστὲ τίμιοι, ἀληθεῖς, εἰλικρινεῖς· τὸ ὄνομα τῆς οἰκογενείας σας οὐδέποτε ἂς κηλιδωθῆ. Γίνεσθε ἄξιοι αὐτοῦ.

Ἐάν ποτε πλουτίσητε ἀπορρίψατε ἀφ’ ἑαυτῶν πᾶσαν σκέψιν ματαιότητος· τηρεῖτε πάντοτε ἀνεξαρτησίαν χαρακτῆρος· ἐστὲ οἰκονόμοι, σώφρονες· μὴ δημιουργῆτε εἰς ἑαυτοὺς ἀνάγκας τεχνητάς· ὁ τίμιος ἀρκεῖται ἐν τῷ ὀλίγῳ. Ἀγνοῶ τί θὰ σᾶς συμβῇ μετ’ οὐ πολὺ· πλὴν ὅ,τιδήποτε καὶ ἄν συμβῇ μάθετε νὰ ῥυθμίζητε τὰς ἀνάγκας σας ἀναλόγως τῶν περιστάσεων. Ἐστὲ ἄνδρες· ἄνδρες ἐλεύθεροι! καὶ ἄν ποτε τύχῃ νὰ διοικήσητε τοὺς ὁμοίους σας, μὴ θαμβωθῆτε ἀπὸ τὸ ἀξίωμα. Ποτὲ μὴ φέρεσθε ὡς δοῦλοι πρὸς τοὺς ἀνωτέρους, πάντοτε δὲ εὐμενεῖς ἐστὲ πρὸς τοὺς λοιπούς. Καὶ ἄν ποτε ἡ θεία πρόνοια σᾶς ἐκλέξῃ διὰ νὰ προσφέρητε ὑπηρεσίας τῇ πατρίδι σας εὐχαριστήσατέ τήν ἐκ καρδίας διότι σᾶς ἐξέλεξεν ἐκτελεστὰς τῶν σχεδίων της· χωρὶς οὐδεμία σκέψις ὑπερηφανείας νὰ εἰσχωρήσῃ ἐν ὑμῖν. Οἱ κενόδοξοι καὶ οἱ κόλακες εἶναι οἱ χειρότεροι ἐχθροὶ τῆς φιλτάτης πατρίδος μας.

«Πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται· καὶ ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται».