Αθηναΐς/Α/6/Ποικίλα

< Αθηναΐς‎ | Α‎ | 6
Ἀθηναΐς-Ἔτος Α΄, τεῦχος 6
Συγγραφέας: Ανώνυμος
Ποικίλα


Δηλητηρίασις διὰ τοῦ καπνοῦ.—Σταγὼν νικοτιανῆς τεθεῖσα ἐπὶ τῆς γλώσσης κυνὸς δηλητηριάζει αὐτὸν ἐν ἀκαρεῖ. Τὸ ἑκατοστὸν μέρος γραμμαρίου νικοτιανῆς τεθὲν ὑπὸ τὴν ἐπιδερμίδα κατὰ τὸν βραχίονα ἐπιφέρει ναυτίασιν καὶ λειποθυμίαν. Πέντε ἢ ἓξ σιγάρα ἐκ τῶν κοινῶν ἐμπεριέχουσιν ἓξ ἕως ἑπτὰ γραμμάρια τοῦ δηλητηρίου τούτου, ὅπερ συγκεντρούμενον δύναται νὰ θανατώσῃ τρεῖς ἀνθρώπους. Ἐκ τούτου λοιπὸν οἱ καπνίζοντες ὑπόκεινται εἰς πολλὰς καὶ ποικίλας νόσους. Οἱ ἰατροὶ τῆς Γερμανίας ἀποδίδουσι τὸ ἥμισυ τοῦ θανάτου μεταξὺ τῶν νέων εἰς τὸν καπνόν. Ἡ γαλλικὴ ἀκαδημία τῶν τεχνῶν ἀπαγορεύει τὴν χρῆσιν τοῦ καπνοῦ ἕνεκα τῆς κακῆς ἐπὶ τοῦ νοός ἐπιρροῆς αὐτοῦ, καθότι πολλοὶ ἐκ τοῦ καπνοῦ καταντῶσι δυσπεπτικοὶ, φρενοβλαβεῖς καὶ μανιώδεις. Οἱ πλεῖστοι τῶν αἰφνηδίων θανάτων προέρχονται ἐκ του καπνοῦ.

Ἀριθμοί.—Κατά τὸ 1875 ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐξ ὅλων τῶν μερῶν τοῦ κόσμου ἐπισκεφθέντων τὴν Μέκκαν καὶ Μεδίναν προσκυνητῶν ἀνῆλθον εἰς 150,000.

Ὁ ἀριθμὸς οὗτος ὅσῳ ὑπερβολικὸς καὶ ἂν ἦναι δεικνύει οὐδὲν ἧττον ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν εἰς Μέκκαν προσκυνητῶν ἠλαττώθη. Οἷος ἐν τούτοις θρησκευτικὸς ζῆλος παρὰ τοῖς Μωαμεθανοῖς! Πόσοι τῶν ἐνθέρμων τούτων τοῦ Προφήτου μαθητῶν φθάνουσι θνήσκοντες πρὸ τῶν θυρῶν τῆς Μέκκας μὲ μίαν μόνην εὐχὴν εἰς τὸ στόμα: νὰ τοὺς σύρωσιν ἔτι μέχρι τῆς ἱερᾶς πόλεως!

Ὑπολογίζεται ὅτι ἂν ἕκαστος προσκυνητὴς ἀφίνει τὸ ποσὸν 400 φράγκων φέρουσι κατ’ ἔτος ταῦτα τὸ ποσὸν 60,000,000 φράγκων. Προστιθεμένης δὲ εἰς ταῦτα καὶ τῆς ἀξίας τῶν ἀναθημάτων ἔχομεν ὑλικὸν ποσὸν 72,000,000 φράγκων, εἰσαγομένων κατ’ ἔτος ὑπὸ τῶν προσκυνητῶν εἰς Μέκκαν.