Ἀθηναΐς-Ἔτος Α΄, τεῦχος 1


 Ετοσ Α΄.Αριθ. 1 
Αθηναι 1 Ιανουαριου 1876

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΚΑΣΤΟΝ ΦΥΛΛΟΝ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΙΜΑΤΑΙ

Ἐν Ἑλλάδι....................................................................................................................................................................................................................................................Δρ. ν. 3

ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ ΑΠΑΞ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

Λεπτῶν....................................................................................................................................................................................................................................................15

Ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ....................................................................................................................................................................................................................................................00 3.50

29—Γραφεῖον ὁδ. Βουλῆς—29

Ὀλίγαι λέξεις πρὸς τοὺς ἀναγιγνώσκοντας....................................................................................................................................................................................................................................................1–2

Συνδιασμὸς τῆς ἠθικῆς μετὰ τῆς θρησκείας....................................................................................................................................................................................................................................................2–3

Παγκόσμιος γεωγραφία....................................................................................................................................................................................................................................................0003

Ἑλλὰς: ἔποψις ἐν συνόλῳ....................................................................................................................................................................................................................................................3–5

Ἀόρατος κόσμος....................................................................................................................................................................................................................................................5–8

Ποικίλα....................................................................................................................................................................................................................................................0008

Αἰνίγματα....................................................................................................................................................................................................................................................0008

Παροιμιακαὶ ἐκφράσεις....................................................................................................................................................................................................................................................0008

Προβλήματα....................................................................................................................................................................................................................................................0008

Εἰκόνες....................................................................................................................................................................................................................................................0008