Αθηναΐς/Α/1/Εικόνες

< Αθηναΐς‎ | Α‎ | 1
Ἀθηναΐς-Ἔτος Α΄, τεῦχος 1
Συγγραφέας:Ανώνυμος
Εἰκόνες


ΕΙΚΟΝΕΣ.
εικων 1.

Ἡ εἰκὼν παριστᾷ·

Εἰς τὸ βάθος πόλιν ἐκτισμένην ἐπὶ ἑπτὰ λόφων καὶ διαῤῤεομένην ὑπὸ ποταμοῦ.

Ἐν τῷ πρώτῳ διαγράμματι ναὸν φυλαττόμενον ὑπὸ ἱερῶν ζώων.

Ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ βράχον ἐκ τῆς κορυφῆς τοῦ ὁποίου κρημνίζουσι καταδίκους.

Ποῖον τὸ ὄνομα τῆς πόλεως, τῶν ἑπτὰ λόφων τοῦ ποταμοῦ, τῶν ἱερῶν ζώων καὶ τοῦ βράχου;