Αθηναΐς/Α/1/Παγκόσμιος γεωγραφία

< Αθηναΐς‎ | Α‎ | 1
Ἀθηναΐς-Ἔτος Α΄, τεῦχος 1
Συγγραφέας:Ανώνυμος
Παγκόσμιος γεωγραφία


ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Elisée Reclus

Δὲν εἶναι τὸ πρῶτον ἔργον τοῦ Elisée ReclusΠαγκόσμιος Γεωγραφία· πλεῖστα ἄλλα ἔργα γεωγραφικὰ, γεωλογικὰ καὶ ἀστρονομικὰ τοῦ αὐτοῦ συγγραφέως, ὡς ἀδάμαντες, μετὰ ἀναριθμήτων διατριβῶν του ἐν τοῖς ἀναριθμήτοις περιοδικοῖς τῆς Γαλλίας κοσμοῦσι τὴν βιβλιοθήκην τῆς Γαλλικῆς φιλολογίας. Ἐπειδὴ ὅμως ἐνταῦθα μόνον περὶ τῆς γεωγραφίας του πρόκειται, μόνον περὶ τοῦ φιλολογικοῦ τούτου κολοσσοῦ, θέλομεν δι’ ὀλίγων πραγματευθῆ.

Χίλια τυπογραφικὰ φύλλα μεγάλου ὀγδόου ἐκδιδόμενα ἐπὶ 10 συνεχῆ ἔτη ἀνὰ δύο καθ’ ἑβδομάδα καὶ ἀποτελέσοντα δέκα ὀγκωδεστάτους τόμους ὀκτὼ χιλιάδων σελίδων, ἰδοὺ τί κινεῖ ἡμᾶς νὰ ὀνομάσωμεν τὸ ἔργον τοῦτο κολοσσόν.

Βαθύνοια, ἀκρίβεια, σαφήνεια, κρίσις, εἶναι αἱ κυριῶτεραι ἀρεταὶ αἱ κοσμοῦσαι τὸ σύγγραμμα. Ἑξακόσιαι διάφοροι εἰκόνος, 2,000 γεωγραφικοὶ πίνακες ἐν τῷ κειμένῳ καὶ πλεῖστοι ἄλλοι χρωματιστοὶ πρόσθετοι ἐν αὐτῷ θέλουσιν κοσμεῖ τὸ σύγγραμμα τοῦτο, οὗτινος καὶ ἄνευ αὐτῶν ἡ ἀκρίβεια καὶ μόνη εἶναι ἀρκετὸς κόσμος.

Ἐκ τῶν ὀγδοήκοντα σελίδων, ἂς ὁ ἔξοχος συγγραφεὺς ἀφιεροῖ εἰς τὸν λαὸν καὶ τὴν γεωγραφίαν τῆς Ἑλλάδος ἀποσπῶμεν μέρη τινα, ἅτινα παραθέτομεν τοῖς ἀναγνώσταις, ὅπως ἔστω καὶ ἐκ τῶν ὀλίγων τούτων, κρίνωσι περὶ τῆς ἀξίας τοῦ ἔργου.

Ἀλήθεια ἐνιαχοῦ μὲν πικρὰ, ἀλλ’ ἀναγκαία, καὶ αἱ τὸ ὅλον ἔργον κοσμοῦσαι ἀρεταὶ φαίνονται εὐθὺς πρὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ προσεκτικοῦ ἀναγνώστου, ὅστις βεβαίως ἐκ τούτων θέλει ἐκτιμήσει ἀναλόγως καὶ τὴν ἀξίαν τοῦ ὅλου ἔργου. Ἰδοὺ ταῦτα.