Ἀθηναΐς-Ἔτος Α΄, τεῦχος 2


 Ετοσ Α΄.Αριθ. 2 
Αθηναι 1 Φεβρουαριου 1876

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΚΑΣΤΟΝ ΦΥΛΛΟΝ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΙΜΑΤΑΙ

Ἐν Ἑλλάδι....................................................................................................................................................................................................................................................Δρ. ν. 3

ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ ΑΠΑΞ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

Λεπτῶν....................................................................................................................................................................................................................................................15

Ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ....................................................................................................................................................................................................................................................00 3.50

29—Γραφεῖον ὁδ. Βουλῆς—29

Πίστις, ἐλπὶς, ἀγάπη....................................................................................................................................................................................................................................................9–10

Τὸ κάτοπτρον τοῦ μέλλοντος....................................................................................................................................................................................................................................................0010

Ἡ κόρη τῆς σχολῆς τῶν ἀπορῶν....................................................................................................................................................................................................................................................10–13

Ἀόρατος κόσμος....................................................................................................................................................................................................................................................13–14

Πενταχιλιόλιτρον κολοκύνθιον....................................................................................................................................................................................................................................................14–15

Καταγωγὴ κορινθιακοῦ κιονοκράνου....................................................................................................................................................................................................................................................0015

Γεωγραφία τῆς Ἑλλάδος....................................................................................................................................................................................................................................................15–16

Ποικίλα....................................................................................................................................................................................................................................................0016

Τί ὀφείλει νὰ γινώσκῃ ἑκάστη κόρη....................................................................................................................................................................................................................................................0016

Αἴνιγμα....................................................................................................................................................................................................................................................0016