Αθηναΐς/Α/1/Αινίγματα

< Αθηναΐς‎ | Α‎ | 1
Ἀθηναΐς-Ἔτος Α΄, τεῦχος 1
Συγγραφέας:Ανώνυμος
Αἰνίγματα


ΑΙΝΙΓΜΑ Α΄.

Σὲ θερμαίνω σὲ σκεπάζω, ὅπως ἔχω ἄν μ’ ἀφήσῃς
 δοῦλός σου προβλεπτικὸς.
Πλὴν τὸν τρίτον σπόνδυλόν μου ν’ ἀποκόψῃς ἄν τολμήσῃς
τότε ὅλως ἐναντίαν ἰδιότητα λαμβάνω,
 κακοτρόπου γυναικός·
νὰ, σ’ ἐκδικηθῶ· ἐχθρόν μου καὶ νά σὲ καταψυχράνω.

ΑΙΝΙΓΜΑ Β΄.

Πύργος ’ψηλὸς
τὸν κλέφτη δεμένο·
τὰ παιδάκιά του κράζει
’ςτὸ σπίτι νά πᾶνε.