Ἀθηναΐς-Ἔτος Α΄, τεῦχος 12


 ΕΤΟΣ Α΄.ΑΡΙΘ. 12. 
ΑΘΗΝΑΙ.—ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1876.


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΚΑΣΤΟΝ ΦΥΛΛΟΝ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΙΜΑΤΑΙ

Ἐν Ἑλλάδι....................................................................................................................................................................................................................................................Δρ. 2.—

ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ ΑΠΑΞ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

Λεπτῶν....................................................................................................................................................................................................................................................20

Ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ....................................................................................................................................................................................................................................................0»0 2.50

261—Γραφεῖον ὁσ. Ἑρμοῦ—261


Ἄρθρο τοῦ ἐκδότη....................................................................................................................................................................................................................................................0093–94

Βραχέα τινά περὶ τῶν διαφόρων μέσων του φωτισμοῦ....................................................................................................................................................................................................................................................0094–95

Ἓξ ἑβδομάδες ἐν Ἰαπωνίᾳ....................................................................................................................................................................................................................................................0095–98

Ἀρχαιολογικαὶ ἀνακαλύψεις ἐν Κύπρῳ....................................................................................................................................................................................................................................................0000098

Τὸ βιβλίον τῆς φύσεως....................................................................................................................................................................................................................................................0098–99

Ἡ συναυλία....................................................................................................................................................................................................................................................099–100

Ποικίλα....................................................................................................................................................................................................................................................0000100

Κινέζικη παραβολὴ....................................................................................................................................................................................................................................................100–101

Παροιμιακαὶ ἐκφράσεις....................................................................................................................................................................................................................................................0000101

Προβλήματα....................................................................................................................................................................................................................................................0000101