Αθηναΐς/Α/12/Προβλήματα

< Αθηναΐς‎ | Α‎ | 12
Ἀθηναΐς-Ἔτος Α΄, τεῦχος 12
Συγγραφέας: Ανώνυμος
Προβλήματα


ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.

1. Ἐντὸς δωματίου, ἔνθα ὑπάρχουσιν βεβρεγμένα ἱμάτια δὲν πρέπει νὰ κοιμᾶταί τις, διότι κατὰ τὰς παρατηρήσεις τῶν φυσικῶν δὲν ὑπάρχει στιγμὴ καθ’ ἣν δὲν γίνεται ἐξάτμησις· ὅθεν οἱ ὑδρατμοὶ οἱ παραγόμενοι ἀπὸ τῶν βεβρεγμένων ἱματίων πληροῦσι τὴν ἀτμόσφαιραν τοῦ δωματίου καὶ καθιστῶσιν αὐτὴν κάθυγρον· ἐκ δὲ τούτου, τῆς ἀδήλου ἀναπνοῆς τοῦ ἐκεῖ κοιμωμένου κωλυομένης, συμβαίνει διατάραξις εἰς τὰς σωματικὰς λειτουργίας ἐπαγομένη πολλάκις καὶ αὐτὸν τὸν θάνατον.