Αθηναΐς/Α/12/Παροιμιακαί εκφράσεις

< Αθηναΐς‎ | Α‎ | 12
Ἀθηναΐς-Ἔτος Α΄, τεῦχος 12
Συγγραφέας: Ανώνυμος
Παροιμιακαὶ ἐκφράσεις


ΠΑΡΟΙΜΙΑΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ.

1.—Ὑποκλεῖδης ὁ Ἀθηναῖος, ἔχων ἤδη κερδήσει τὴν εὔνοιαν τοῦ Κλεισθένους, ὡς μέλλων σύζυγος τῆς θυγατρός του μεταξὺ ἀπείρων ἄλλων μνηστήρων, ἤρξατο ἐν τῷ πρὸ τοῦ γάμου δοθέντι γεύματι νὰ χορεύῃ ἀναιδῶς ἐφ’ ᾧ ὁ Κλεισθένης εἶπεν αὐτῷ, ὦ παῖ Τισάνδρου ἀπωρχησαό γε μὴν τὸν γάμον. Ὁ δὲ Ἱπποκλείδης ὑπολαβὼν εἶπε. Οὐ φροντὶς Ἱπποκλείδῃ. (Ἡροδοτ, VI 127 — 126). Λέγεται ἐπὶ τῶν διὰ μικρὰν πρόσκαιρον ἡδονὴν περιφρονούντων μέλλοντα ἀγαθά.

2.—Οἱ ὑπηρέται τοῦ Σαοὺλ κατὰ πρῶτον μετεχειρίζοντο περιπαικτικῶς τὴν φράσιν ταύτην (Καὶ Σαοὺλ ἐν προφήταις;) ἔκ τινος περιστάσεως, καθ’ ἣν ὁ κύριός των προσεπάθει νὰ προφητεύσῃ· ἀναλογεῖ δὲ πρὸς τὴν τῶν ἀρχαίων· καὶ κόρκυρος ἐκ λαχάνοις· καὶ πρὸς τὴν κοινὴν. Κι’ ἡ κοσκινοῦ τὸν ἄνδρα της μὲ τοὺς πραμματευτάδαις.

3.—Ποιμήν τις ἀφ’ οὗ κατησώτευσεν ὅλην τὴν εἰς ποίμνια περιουσίαν, ἣν κύριός τις εἶχεν ἐμπιστευθῇ αὐτῷ ἀναχωρῶν, προσέφερεν αὐτῷ ἐπὶ τῇ ἐπανόδου του, ὡς λείψανον τῆς περιουσίας ταύτης, ἀγγεῖον γιαουρτίου. Θυμωθεὶς ὁ κύριος τοῦ τὸ ἔῤῥιψε κατὰ πρόσωπον, Ἐν τοιαύτῃ καταστάσει ἐξελθὼν τῆς οἰκίας, περιεπαίζετο ὑπὸ τῶν διαβατῶν, εἰς οὓς ἀντὶ πάσης ἄλλης ἀπαντήσεως ἔλεγεν: Ἐβγῆκα ἀσπροπρόσωπος.—Λέγεται ἐπὶ των ἀναιδῶν.