Αθηναΐς/Α/12/Αρχαιολογικαί ανακαλύψεις εν Κύπρω

< Αθηναΐς‎ | Α‎ | 12
Ἀθηναΐς-Ἔτος Α΄, τεῦχος 12
Συγγραφέας: Πετρούβιος
Ἀρχαιολογικαὶ ἀνακαλύψεις ἐν Κύπρῳ


Athenais A-12, p.96 1.jpg
Athenais A-12, p.96 2.jpg
Athenais A-12, p.96 3.jpg
Athenais A-12, p.96 4.jpg

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΕΝ ΚΥΠΡῼ

Μέρος τῆς Ἰδηλικῆς πεδιάδος ἐν τῇ ἀρχαιότητι. Αἱ γενόμεναι ἐν τῇ νήσῳ Κύπρῳ κατὰ τὰ ὀκτὼ τελευταῖα ἔτη ἀνασκαφαὶ ἀπέφεραν σπουδαίας ἀνακαλύψεις. Οἱ ἓξ ναοὶ, ὧν δύο (ὁ τῶν Γολγῶν καὶ ὁ τῆς Ἰδαλίας) ἀριθμοῦνται μεταξὺ τῶν διασημοτέρων τῆς ἀρχαιότητος, ἀνεσκάφησαν παρασχόντες πολυτίμους πληροφορίας ἐπὶ τῆς λατρείας τῆς Κύπριδος ὅσον ἀφορᾷ τὰ ἐνδύματα καὶ τὰ καθήκοντα τῶν ἱερέων καὶ τὴν λατρείαν ὡς καὶ τὰς διατάξεις καὶ τὴν διακόσμησιν τῶν ἱερῶν αὐτῆς. Ἀφ’ ἑτέρου ἡ ἀνώρυξις ἀπείρου ἀριθμοῦ τάφων ἔφερεν εἰς φῶς ἀντικείμενα παντὸς εἴδους καὶ πάσης ἐποχῆς, ἀντικείμενα ῥίψαντα ἄπλετον φῶς ἐπὶ τοῦ ἀρχαίου τῆς νήσου πολιτισμοῦ καὶ ἀποκαλύψαντα μυρίας λεπτομέρειας ἐπὶ τῆς ζωῆς καὶ τῶν κατοίκων τῆς εἰδωλολατρικῆς Κύπρου.

Τὰ νεκροταφεῖα τῆς Ἰδηλικῆς πεδιάδος ἦσαν πρὸ πάντων ἄφθονα εἰς ὅπλα, ἀγγεῖα, χαλκᾶ καὶ ὑέλινα ἀντικείμενα τέχνης, ἀγαλμάτια, οἰκιακὰ σκεύη, κοσμήματα, λίθους γλυπτοὺς, νομίσματα καὶ διάφορα ἄλλα ἀμφιβόλου κατατάξεως ἀντικείμενα, ἐν οἷς καὶ τὰ μοναδικὰ μνημεῖα, ὧν δίδομεν τὰς εἰκόνας.

Τὰ τέσσαρα ταῦτα τεμάχια εὑρέθησαν ἐν ἑνὶ καὶ τῷ αὐτῷ τάφῳ καὶ εἰσὶν ἀναμφιβόλως παιγνίδια. Εἶναι χονδρῆς κατασκευῆς ἐξ ὀπτῆς γῆς, κεχρωματισμένα λίαν ἀμελῶς.

Ἰδοὺ κατ’ ἀρχὰς δύο ὄνοι φέροντες κοφίνους ὡρισμένους ἀναμφιβόλως εἰς μετακόμισιν ἐπιτηδείων. Ὑπηρέτης ἐπιβαίνει τρίτου κεκοσμημένου διὰ περιλαιμίου. Ὁ ὑπηρέτης οὗτος κρατεῖ θλίβων πρὸς ἑαυτὸν δύο ἀγγεῖα ὡρισμένα, ὡς εὐκόλως δύναταί τις νὰ συμπεράνῃ, δι’ ὑγρά. Κατόπιν μικρὸν ἀμαξίδιον ἐφωδιασμένον διὰ τροχῶν μόνον ἐφ’ ὧν εἶναι κεχρωματισμέναι ἀκτῖνες. Ἐπὶ τοῦ ἀμαξιδίου τούτου ἐπιβαίνουσιν εἷς μουσικὸς κρατῶν διπλοῦν αὐλὸν καὶ δύο ᾀοιδοὶ ἠκουμβημένοι ἐπὶ προσκεφαλαίων· οἱ ᾀοιδοὶ ἔχουσι λίαν ἀνοικτὸν τὸ στόμα φέρουσι δὲ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς στέμματα καὶ ἐπὶ τοῦ στήθους ἐξ ἑκατέρων τῶν μερῶν τοῦ λαιμοῦ κροσσούς. Μετ’ αὐτὸ ἕπεται κλινάμαξα ἐφ’ ἧς φαίνεται ἐξηπλωμένον πρόσωπον, ὁμοιάζον μᾶλλον πρὸς γυναῖκα. Ἡ κόμη της εἶναι διεσκευασμένη ἐν σχήματι στέμματος, οὗτινος τὰ ἄκρα τῶν ταινιῶν πίπτουσιν ἐπὶ τῶν ὤτων.

Ὅλως ἄσχημα ὅλως ἀκατέργαστα τὰ ἀγαλμάτια ταῦτα ἀποκαλύπτουσιν οὐχ’ ἧττον προτέρημά τι τοῦ τεχνήτου ὅστις τὰ κατασκεύασε· τὸ φυσικὸν καὶ ἀνεπιτήδευτον τῆς στάσεως, ὁ ἀληθὴς τύπος τῆς φυσιονομίας τόσῳ τῶν ἀνθρώπων ὅσῳ καὶ τῶν ζώων τῆς πομπῆς ταύτης, ἀποτελοῦσι τὴν σκηνὴν ζῶσαν περιέργων ἐθίμων. Εἶναι σκηνὴ διασκεδάσεως ἐν ᾗ δὲν λείπουσιν οὔτε οἶνος οὔτε σιτία οὔτε μουσική. Αἱ νωχελεῖς τῶν προσώπων στάσεις συνᾴδουσι μετὰ τῆς ἰδέας ταύτης.

Τὰ ἀγαλμάτια δὲ ταῦτα ἀνήκουσι τῷ στρατηγῷ Palma de Cesnola, προξένῳ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, λίαν γνωστῷ διὰ τὰς ἀρχαιολογικὰς ἀνασκαφὰς, ἃς διενήργησεν ἐν τῇ νήσῳ ταύτῃ, ἀνακαλυφθέντα πρὸ πέντε περίπου ἐτῶν.

ΠΕΤΡΟΥΒΙΟΣ.

ΣΗΜ. Ἡ πολύτιμος τοῦ Cesnola συλλογὴ εὑρίσκεται ἤδη ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ τῆς Ἀμερικῆς, ἀγορασθεῖσα ὑπὸ τῶν φιλαρχαίων τῆς μεγαλουπόλεως ἐκείνης.