Ἀθηναΐς-Ἔτος Α΄, τεῦχος 11


 ΕΤΟΣ Α΄.ΑΡΙΘ. 11. 
ΑΘΗΝΑΙ.—ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1876.


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΚΑΣΤΟΝ ΦΥΛΛΟΝ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΙΜΑΤΑΙ

Ἐν Ἑλλάδι....................................................................................................................................................................................................................................................Δρ. 2.—

ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ ΑΠΑΞ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

Λεπτῶν....................................................................................................................................................................................................................................................20

Ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ....................................................................................................................................................................................................................................................0»0 2.50

261—Γραφεῖον ὁσ. Ἑρμοῦ—261


Ἄρθρο τοῦ ἐκδότη....................................................................................................................................................................................................................................................81–82

Ἀναμνήσεις: κατὰ τὸ θέρος 1876....................................................................................................................................................................................................................................................82–86

Βραχέα τινά περὶ τῶν διαφόρων μέσων του φωτισμοῦ....................................................................................................................................................................................................................................................86–88

Τὸ βιβλίον τῆς φύσεως....................................................................................................................................................................................................................................................00088

Τὰ λίαν ἁρμόζοντα ἐνδύματα....................................................................................................................................................................................................................................................88–89

Διάγγελμα τοῦ προέδρου τῆς Ἀμερικῆς πρὸς τοὺς παῖδας....................................................................................................................................................................................................................................................00089

Φριτιὸφ (Σκανδιναυϊκὴ παράδοσις)....................................................................................................................................................................................................................................................00090

Δὲν θραύω τὴν λύραν....................................................................................................................................................................................................................................................90–91

Ποικίλα....................................................................................................................................................................................................................................................91–92

Αἴνιγμα....................................................................................................................................................................................................................................................00092