Χρυσαλλίς
Τόμος Γ, Τεύχος 67, 15 Οκτωβρίου 1865


ΕΤΟΣ Γʹ


ΧΡΥΣΑΛΛΙΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ ΠΟΙΚΙΛΑ.
ΤΟΜΟΣ Γʹ. 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 1865. ΦΥΛΛΑΔΙΟΝ 67.

Γεώργιος ὁ Σχολάριος, Κωνσταντίνος Σάθας....................................................................................................................................................................................................................................................577–585

Ἱστορία τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων, Καρλ Ότφριντ Μίλερ....................................................................................................................................................................................................................................................577–585

Ὁποῖά τις εἶναι ἡ Ἀμερική, Ανώνυμος....................................................................................................................................................................................................................................................591–597

ᾌσμα κυπριακόν: ὁ Διγενὴς καὶ ὁ Χάρος, ....................................................................................................................................................................................................................................................597–599

Βιβλιογραφία: Παναγιώτου Σούτσου μύθοι ἔμμετροι ἐν παραθέσει πρὸς τοὺς τοῦ Αἰσώπου, ἐξ ὧν ἀνεπλάσθησαν, Ανώνυμος....................................................................................................................................................................................................................................................599–600

Μύθος 42: Ἡρακλῆς καὶ Πλύτος, Παναγιώτης Σούτσος....................................................................................................................................................................................................................................................600–601

Ἡ ἐρυθρᾶ ταινία, Ανώνυμος....................................................................................................................................................................................................................................................601–604

Ποικίλα: ὁ τύπος ἐν Κίνᾳ, Ανώνυμος....................................................................................................................................................................................................................................................605–606

Ἡ Δεσποσύνη δὲ Μαλεπέρ, Ανώνυμος....................................................................................................................................................................................................................................................606–608