Ἀθηναΐς-Ἔτος Α΄, τεῦχος 9


 Ετοσ Α΄.Αριθ. 9 
Αθηναι 1 Σεπτεμβριου 1876

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΚΑΣΤΟΝ ΦΥΛΛΟΝ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΙΜΑΤΑΙ

Ἐν Ἑλλάδι....................................................................................................................................................................................................................................................Δρ. ν. 3

ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ ΑΠΑΞ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

Λεπτῶν....................................................................................................................................................................................................................................................15

Ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ....................................................................................................................................................................................................................................................00 3.50

29—Γραφεῖον ὁδ. Βουλῆς—29

Χριστιανικὴ ἀγάπη....................................................................................................................................................................................................................................................0065

Φριτιὸφ....................................................................................................................................................................................................................................................65–67

Ἀβραὰμ Λίγκολν....................................................................................................................................................................................................................................................0067

Ἡ ἀδελφὴ μου Αἰκατερίνη....................................................................................................................................................................................................................................................68–72

Ἄποροι παῖδες....................................................................................................................................................................................................................................................0072

Φωνὴ ἐκ τῶν φυλακῶν....................................................................................................................................................................................................................................................0072

Αἴνιγμα....................................................................................................................................................................................................................................................0072