Ἀθηναΐς-Ἔτος Α΄, τεῦχος 10


 ΕΤΟΣ Α΄.ΑΡΙΘ. 10. 
ΑΘΗΝΑΙ.—ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1876.


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΚΑΣΤΟΝ ΦΥΛΛΟΝ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΙΜΑΤΑΙ

Ἐν Ἑλλάδι....................................................................................................................................................................................................................................................Δρ. 2.—

ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ ΑΠΑΞ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

Λεπτῶν....................................................................................................................................................................................................................................................20

Ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ....................................................................................................................................................................................................................................................0»0 2.50

261—ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΟΔ. ΕΡΜΟΥ—261


Ἄρθρο τοῦ ἐκδότη....................................................................................................................................................................................................................................................73–74

Ἀβραὰμ Λίγκολν....................................................................................................................................................................................................................................................74–75

Ὁ αὐτοκράτωρ τῆς Βρασιλίας - ἔκτασις τῆς χώρας αὐτοῦ - πληθυσμὸς - ἐκπαίδευσις - ναυτικὴ δύναμις....................................................................................................................................................................................................................................................75–77

Βραχέα τινὰ περὶ τῶν διαφόρων μέσων τοῦ φωτισμοῦ....................................................................................................................................................................................................................................................77–79

Ἀπάντηση ἐπιστολῆς....................................................................................................................................................................................................................................................79–80

Φριτιὸφ: Σκανδιναυϊκὴ παράδοσις....................................................................................................................................................................................................................................................00080

Αἴνιγμα....................................................................................................................................................................................................................................................00080