Παλατινή Ανθολογία/XI/340 Παλλαδά

XI 340 Ώμοσα μυριάκις ἐπιγράμματα μηκέτι ποιεῖν
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, XI (βιβλίο 11ο, Συμποτικά και σκωπτικά επιγράμματα)
Ώμοσα μυριάκις ἐπιγράμματα μηκέτι ποιεῖν, Παλλαδά, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 11ο, επίγραμμα 340 (AP XI 340)


XI 340 ΠαλλαδάΕπεξεργασία

Ώμοσα μυριάκις ἐπιγράμματα μηκέτι ποιεῖν· πολλῶν γὰρ μωρῶν ἔχθραν ἐπεσπασάμην.
ἀλλ᾿ ὁπόταν κατίδω τοῦ Παφλαγόνος τὸ πρόσωπον Πανταγάθου, στέξαι τὴν νόσον οὐ δύναμαι.


μετάφραση Στέφανος (Σίμος Μενάρδος)/Χίλιες φορές ορκίστηκα πια να μην γράψω διόλου, Παλλαδά

XI 340 ΠαλλαδάΕπεξεργασία

Χίλιες φορές ορκίστηκα πια να μη γράψω διόλου -γιατί πολλοί μ' εμίσησαν- επίγραμμα πικρό.
μόν' άμα ιδώ τα μούτρα του τ' αχρείου αυτού διαβόλου, του κάκου, την αρρώστια μου να γιάνω δε μπορώ.