Παλατινή Ανθολογία/XI/323 Παλλαδά

XI 323 Ῥῷ καὶ λάμβδα μόνον κόρακας κολάκων διορίζει
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, XI (βιβλίο 11ο, Συμποτικά και σκωπτικά επιγράμματα)
Ῥῷ καὶ λάμβδα μόνον κόρακας κολάκων διορίζει, Παλλαδά, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 11ο, επίγραμμα 323 (AP XI 323)


XI 323 ΠαλλαδάΕπεξεργασία

Ῥῷ καὶ λάμβδα μόνον κόρακας κολάκων διορίζει· λοιπὸν ταὐτὸ κόραξ βωμολόχος τε κόλαξ.
τοὔνεκά μοι, βέλτιστε, τόδε ζῷον πεφύλαξο εἰδὼς καὶ ζώντων τοὺς κόλακας κόρακας.