Συναγωγή παροιμιών/Αρχή του ιʹ στοιχείου

Συναγωγὴ παροιμιῶν
Συγγραφέας:
Ἀρχὴ τοῦ ιʹ στοιχείου


Τὸ ιʹ μετὰ τοῦ αʹΕπεξεργασία


Ἰαλέμου ψυχρότερος.
Ἴανος ἄλλος.
Ἰαίνεται τῆι διηγήσει τῶν τοιούτων λόγων.
Ἴαμα γλώττης, ἐγκράτεια κοιλίας.

Τὸ ιʹ μετὰ τοῦ δʹΕπεξεργασία


Ἰδοὺ Ῥόδος, ἰδοὺ καὶ πήδημα.

Τὸ ιʹ μετὰ τοῦ εʹΕπεξεργασία


Ἱερὰ ἄγκυρα.
Ἱερόσυλος θεοσεβεῖ.

Τὸ ιʹ μετὰ τοῦ λʹΕπεξεργασία


Ἰλιὰς κακῶν ἐπήιει.


Τὸ ιʹ μετὰ τοῦ μʹΕπεξεργασία


Ἱματίωι πῦρ περιστέλλεις.
Ἱματισμὸς Διονυσίου.

Τὸ ιʹ μετὰ τοῦ νʹΕπεξεργασία


Ἵνα γὰρ δέος, ἔνθα καὶ αἰδώς.
Ἴνους ἄχη.

Τὸ ιʹ μετὰ τοῦ πʹΕπεξεργασία


Ἱππομένους ἀσεβέστερος.
Ἵππωι γηράσκοντι τὰ μείονα κύκλ᾽ ἐπίβαλλε.
Ἱππόλυτον μιμήσομαι.
Ἱππου μὲν ἀρετὴν ἐν πολέμωι, φίλου δὲ πίστιν ἐν ἀτυχίαι κρίνομεν.
Ἵππον εἰς πεδίον διδάσκεις τρέχειν.
Ἵππος με φέρει καὶ βασιλεύς με τρέφει.
Ἱππέας εἰς πεδίον προκαλῆι.

Τὸ ιʹ μετὰ τοῦ σʹΕπεξεργασία


Ἴσως Ἐριννύς ἐστιν ἐκ τραγωιδίας.
Ἱστὸν ἀράχνης.
Ἴσα πόλεμον οὐ ποιεῖ.
Ἰσότης φιλότης.

Τὸ ιʹ μετὰ τοῦ χʹΕπεξεργασία


Ἰχθὺς ἐκ τῆς κεφαλῆς ὄζειν ἄρχεται.
Ἰχθὺν νήχεσθαι διδάσκεις.