Παλατινή Ανθολογία/XV/20 Παλλαδά

XV 20 Σιγῶν παρέρχου τὸν ταλαίπωρον βίον
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, XV (βιβλίο 15ο, Σύμμικτα επιγράμματα)
Σιγῶν παρέρχου τὸν ταλαίπωρον βίον, Παλλαδά, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 15ο, επίγραμμα 20 (AP XV 20)


XV 20 ΠαλλαδάΕπεξεργασία

Σιγῶν παρέρχου τὸν ταλαίπωρον βίον,
αὐτὸν σιωπῇ τὸν χρόνον μιμούμενος·
λαθὼν δὲ καὶ βίωσον, εἰ δὲ μή, θανών.
Μές στή σιωπή ζήσε τήν άθλια ζωή σου,
όπως κι ο χρόνος στή σιωπή μέσα κυλάει•
κρυφή ζωή ή έστω κρυφό θάνατο νά ’χεις.