Παλατινή Ανθολογία/X/98 Παλλαδά

X 98 Πᾶς τις ἀπαίδευτος φρονιμώτατός ἐστι σιωπῶν
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, X (βιβλίο 10ο, Προτρεπτικά επιγράμματα)
Πᾶς τις ἀπαίδευτος φρονιμώτατός ἐστι σιωπῶν, Παλλαδά, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 10ο, επίγραμμα 98 (AP X 98)


X 98 ΠαλλαδάΕπεξεργασία

Πᾶς τις ἀπαίδευτος φρονιμώτατός ἐστι σιωπῶν, τὸν λόγον ἐγκρύπτων ὡς πάθος αἰσχρότατον.