Παλατινή Ανθολογία/X/90 Παλλαδά

X 90 Ω της μεγίστης του φθόνου πονηρίας
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, X (βιβλίο 10ο, Προτρεπτικά επιγράμματα)
Ω της μεγίστης του φθόνου πονηρίας, Παλλαδά, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 10ο, επίγραμμα 90 (AP X 90)


X 90 ΠαλλαδάΕπεξεργασία

Ω της μεγίστης του φθόνου πονηρίας•
τον ευτυχή μισεί τις, ον θεός φιλεί.
Ούτως ανόητοι τω φθόνω πλανώμεθα,
ούτως ετοίμως μωρία δουλεύομεν.
Έλληνες εσμέν άνδρες εσποδωμένοι,
νεκρών έχοντες ελπίδας τεθαμμένας•
ανεστράφη γαρ πάντα νυν τα πράγματα.