Παλατινή Ανθολογία/X/87 Παλλαδά

X 87 Ἂν μὴ γελῶμεν τὸν βίον τὸν δραπέτην
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, X (βιβλίο 10ο, Προτρεπτικά επιγράμματα)
Ἂν μὴ γελῶμεν τὸν βίον τὸν δραπέτην, Παλλαδά, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 10ο, επίγραμμα 87 (AP X 87)


X 87 ΠαλλαδάΕπεξεργασία

Ἂν μὴ γελῶμεν τὸν βίον τὸν δραπέτην Τύχην τε πόρνης ῥεύμασιν κινουμένην,
ὀδύνην ἑαυτοῖς προξενοῦμεν πάντοτε ἀναξίους ὁρῶντες εὐτυχεστέρους.