Παλατινή Ανθολογία/X/82 Παλλαδά

X 82 Άρα μή θανόντες τώ δοκείν ζώμεν μόνον
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, X (βιβλίο 10ο, Προτρεπτικά επιγράμματα)
Άρα μή θανόντες τώ δοκείν ζώμεν μόνον, Παλλαδά, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 10ο, επίγραμμα 82 (AP X 82)


X 82 ΠαλλαδάΕπεξεργασία

Άρα μή θανόντες τώ δοκείν ζώμεν μόνον, Έλληνες άνδρες, συμφορά πεπτωκότες
όνειρον εικάζοντες είναι τόν βίον; ή ζώμεν ημείς, τού βίου τεθνηκότος;