Παλατινή Ανθολογία/X/53 Παλλαδά

X 53 Εἰ τοὺς ἀνδροφόνους εὐδαίμονας ὄντας ὁρῶμεν
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, X (βιβλίο 10ο, Προτρεπτικά επιγράμματα)
Εἰ τοὺς ἀνδροφόνους εὐδαίμονας ὄντας ὁρῶμεν, Παλλαδά, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 10ο, επίγραμμα 53 (AP X 53)


X 53 ΠαλλαδάΕπεξεργασία

Εἰ τοὺς ἀνδροφόνους εὐδαίμονας ὄντας ὁρῶμεν, οὐ πάνυ θαυμάζω˙ τοῦ Διός ἐστι γέρας.
τὸν γὰρ γεννήσαντα μεμισηκὼς καὶ ἐκεῖνος κτεῖνεν ἄν, εἰ ὁ Κρόνος θνητὸς ἐτύγχανεν ὤν˙
ἀντὶ δὲ τοῦ κτεῖναι σὺν τοῖς ἄλλοις Τιτῆσι κολάζει, δέσμιον ὡς λῃστὴν εἰς τὸ βάραθρον ἐνείς.