Παλατινή Ανθολογία/X/34 Παλλαδά

X 34 Εἰ τό μέλειν δύναταί τι, μερίμνα καί μελέτω σοι
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, X (βιβλίο 10ο, Προτρεπτικά επιγράμματα)
Εἰ τό μέλειν δύναταί τι, μερίμνα καί μελέτω σοι, Παλλαδά, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 10ο, επίγραμμα 34 (AP X 34)


X 34 ΠαλλαδάΕπεξεργασία

Εἰ τό μέλειν δύναταί τι, μερίμνα καί μελέτω σοι˙ εἰ δέ μέλει περί σοῦ δαίμονι, σοί τί μέλει;
οὔτε μεριμνήσεις δίχα δαίμονος οὔτ’ ἀμελήσεις˙ ἀλλ’ ἵνα σοί τι μέλῃ, δαίμονι τοῦτο μέλει.