Παλατινή Ανθολογία/IX/180 Παλλαδά

IX 180 Τύχη καπηλεύουσα πάντα τον βίον
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, IX (βιβλίο 9ο, Επιδεικτικά επιγράμματα)
Τύχη καπηλεύουσα πάντα τον βίον, Παλλαδά, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 9ο, επίγραμμα 180 (AP IX 180)


IX 180 ΠαλλαδάΕπεξεργασία

Τύχη καπηλεύουσα πάντα τον βίον,
ἀσυγκέραστον τὴν φύσιν κεκτημένη
καὶ συγκυκῶσα καὶ μεταντλοῦσ’ αὖ πάλιν,
καὐτὴ κάπηλός ἐστι νῦν τις, οὐ θεά,
τέχνην λαχοῦσα τὴν τρόπων ἐπάξιαν.