Ετήσιον Ημερολόγιον του Έτους 1889/Πρακτικαί αλήθειαι

Ἐτήσιον Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1889
Συγγραφέας: Ανώνυμος
Πρακτικαὶ ἀλήθειαι


ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑΙ

— Τὸν ἰσχυρὸν χαρακτῆρα σχηματίζει, ὄχι ἡ ἀνάπαυσις, ἀλλ’ ὁ διηνεκὴς ἀγὼν τῆς ζωῆς.


— Μία ἡμέρα ἀργίας κουράζει ὅσον μία νὺξ ἀϋπνίας.


— Διὰ νὰ δύναταί τις νὰ κατακτᾷ τοὺς ἄλλους πρέπει πρῶτον νὰ ἦνε κύριος ἑαυτοῦ.


— Εἶνε μέγα δυστύχημα νὰ μὴ ἔχῃ τις ἀρκετὴν κρίσιν νὰ σιωπᾷ, ὅταν δὲν ἔχῃ ἀρκετὸν πνεῦμα νὰ ὁμιλῇ καλῶς.


— Ὁ κόσμος εἶνε θέατρον τοῦ ὁποίου αἰ πρῶται θέσεις εἶνε πάντοτε κλεισμέναι.


— Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι θέλουν νὰ ζήσουν πολλὰ ἔτη ἀλλ’ οὐδεὶς θέλει νὰ γηράσῃ.