Επιτομή εκ των Ταρραίου και Διδύμου παροιμιών συντεθείσα κατά στοιχείον

Ἐπιτομὴ ἐκ τῶν Ταρραίου καὶ Διδύμου παροιμιῶν συντεθεῖσα κατὰ στοιχεῖον
Συγγραφέας:


  • Ἐπιτομὴ ἐκ τῶν Ταρραίου καὶ Διδύμου παροιμιῶν συντεθεῖσα κατὰ στοιχεῖον
  • Ἑκατοντάς Α΄ (Από Ἀβυδηνὸν ἐπιφόρημα έως και Ἀντὶ κακοῦ κυνὸς ὗν ἀπαιτεῖς)
  • Ἑκατοντάς Β΄ (Από Ἄνθρακες ὁ θησαυρὸς πέφηνεν έως και Γέλως συγκρούσιος)
  • Ἑκατοντάς Γ΄ (Από Γεράνδρυον μεταφυτεύειν έως και Εἴποις τὰ τρία παρὰ τῇ αὐλῇ: )
  • Ἑκατοντάς Δ΄ (Από Ἐπὶ σαυτῷ τὴν σελήνην καθαιρεῖς έως και Λύκος περὶ φρέαρ χορεύει)
  • Ἑκατοντάς Ε΄ (Από Λυδὸς καπηλεύει έως και Σαυτὴν ἐπαινεῖς)
  • Ἑκατοντάς ς΄ (Από Συρβηνὸς χορός έως και Ὡς τὴν ἐν Ἀργει ἀσπίδα καθελὼν σεμνύνεται)