Αθηναΐς/Α/7/Αριθμοί

< Αθηναΐς‎ | Α‎ | 7
Ἀθηναΐς-Ἔτος Α΄, τεῦχος 7
Συγγραφέας:Ανώνυμος
Ἀριθμοὶ


ΑΡΙΘΜΟΙ.

Ἐξαγωγὴ τοῦ καφὲ ἐκ τῶν διαφόρων τόπων τῆς παραγωγῆς.

Ἐκ Μέκκας Χεδέϊδας καὶ ἄλλων λιμένων τῆς Ἀραβίας τόννοι 8,000· ἐκ Ἰάβας τόν. 55,000· ἐκ Σουμάτρας καὶ ἄλλων μὴ ἀγγλικῶν τῆς Ἰνδίας λιμένων τόν. 8,000· ἐκ Βρασιλίας τόν. 160,000· ἐκ Haïti τόν. 16,000· ἐκ Κούβας καὶ Πορτορίκου τόν. 7,000· ἐκ Βρετανικῶν δυτικῶν Ἰνδιῶν τόν. 2.000· ἐξ Ἰνδίας καὶ Κεϋλάνης τόν. 38,000· ἐκ τῶν Ἀγγλικῶν δυτικῶν Ἰνδιῶν τόν. 2,000· ἐκ τῶν Γαλλικῶν δυτικῶν Ἰνδιῶν καὶ τῆς νήσου Βουρτὲν τόν. 2,000.

Εἰσαγωγὴ καὶ κατανάλωσις εἰς διαφόρους χώρας.

Εἰς Μεγάλην Βρετανίαν τόν. 16,000· εἰς Κάτω Χώρας καὶ Ὁλλανδίαν τόν. 40,000· εἰς Γερμανίαν, Ῥωσσίαν καὶ τὰς περὶ τὴν Βαλτικὴν χώρας 60,000· εἰς Γαλλίαν, Ἱσπανίαν, Ἰταλίαν, Τουρκίαν καὶ Ἀνατολὴν τόν. 55,000· εἰς Ἑλλάδα τόν. 4,000· εἰς Ἡνωμένας Πολιτείας τόν. 90,000· εἰς Καναδᾶ, Αὐστραλίαν κ.τ.λ. 30,000.

Κατ’ ἀναλογίαν ἐν Γαλλίᾳ καὶ Ἑλλάδι γίνεται ἡ ἐλαχίστη τοῦ καφὲ χρῆσις ἐὰν πιστεῦσωμεν τὴν κάτωθι στατιστικὴν.

Ἐν Ἀγγλίᾳ μεθ’ ὅλην τὴν κατάχρησιν τοῦ τεΐου, ἕκαστον ἄτομον δαπανᾷ κατὰ μέσον ὅρον 1 καὶ ⅛ λίτρας καφὲ κατ’ ἔτος· ἐν’ Γερμανίᾳ 4· ἐν Δανίᾳ 5 ½· ἐν Ἡνωμέναις Πολιτείαις 7· ἐν Γαλλίᾳ 2 ½· ἐν Ἑλλάδι 2 ½. Ἀλλ’ οὐδαμοῦ ἡ κατάχρησις εἶναι τόσῳ κατάδηλος ὡς ἐν Καλλιφορνίᾳ ἔνθα ἀναλογοῦσιν εἰς ἕκαστον ἄτομον 20 ½ λίτραι καφὲ κατ’ ἔτος.