Αθηναΐς/Α/7/Αίνιγμα

< Αθηναΐς‎ | Α‎ | 7
Ἀθηναΐς-Ἔτος Α΄, τεῦχος 7
Συγγραφέας:Ανώνυμος
Αἴνιγμα


ΑΙΝΙΓΜΑ Ζ’.

Τέσσαρες οἱ στρατιῶται κι’ εἷς ὁ ἀρχηγὸς αὐτῶν
ἀλλ’ ἐν τούτοις παριστῶσι ξενοφώντειον στρατόν.
Άν συμβῇ ἀποστασία καὶ ἡ τάξις ἀλλαχθῇ,
κι’ ὁ στρατηγὸς ἐν τέλει ὅλου τοῦ στρατοῦ ταχθῇ.
Φεῦ! ἀπώλεια μεγίστη γίνετ’ ὅλου τοῦ στρατοῦ·
κι’ ο στρατάρχης μένει μόνος ἄνευ τοῦ στρατοῦ αὐτοῦ·