Αθηναΐς/Α/10/Αίνιγμα

< Αθηναΐς‎ | Α‎ | 10
Ἀθηναΐς-Ἔτος Α΄, τεῦχος 10
Συγγραφέας: Ανώνυμος
Αἴνιγμα


ΑΙΝΙΓΜΑ Θ΄.

Ἐκ τοῦ λάρυγκος ἀρχίζω κ’ εἰς τὴν γλῶσσαν καταλήγω.
Κ’ εἰς τὸ πνεῦμα τῶν ἀνθρώπων τὰ ἀπόκρυφα ἀνοίγω.
Καὶ τρικέφαλος γεννῶμαι καὶ τετράπους μεγαλώνω.
Καὶ ἂν μου κόψῃς ὅλα ταῦτα τοὺς ἀτάκτους ἐμψυχώνω.
Ἐκ τῶν κεφαλῶν μου ὅμως ἂν μου κόψῃς δύω μόνον
 ἡ ξηρὰ δὲν μὲ χωρεῖ
Καὶ ἀστραπηδὸν ἐκλείπω, καὶ οὐδεὶς ἐκ τῶν χερσαίων
 ὅπου μ’ ἔστειλες νὰ ζῶ.
Καὶ μοῦ ἔβαλες κανόνα ἀμφιβίως νὰ χορεύω
 καὶ τὰ δύω νὰ γελῶ.