Συναγωγή παροιμιών/Αρχή του ωʹ στοιχείου

Συναγωγὴ παροιμιῶν
Συγγραφέας:
Ἀρχὴ τοῦ ωʹ στοιχείου


Τὸ ωʹ μετὰ τοῦ γʹΕπεξεργασία


Ὦ γάμοι, γάμοι.

Τὸ ωʹ μετὰ τοῦ δʹΕπεξεργασία


Ὤδινεν ὄρος, εἶτα μῦν ἀπέτεκεν.

Τὸ ωʹ μετὰ τοῦ ηʹΕπεξεργασία


Ὦ Ἡράκλεις, ἀπόλωλε ἀνδρός ἀρετά.

Τὸ ωʹ μετὰ τοῦ θʹΕπεξεργασία


Ὦ θνητῶν ἀνδρῶν καὶ ταλαίπωρον γένος.

Τὸ ωʹ μετὰ τοῦ ιʹΕπεξεργασία


Ὧι ἱκανὸν οὐδὲν, τούτωι γε αἰσχρὸν οὐδέν.

Τὸ ωʹ μετὰ τοῦ μʹΕπεξεργασία


Ωμηστὴς Διόνυσος.

Τὸ ωʹ μετὰ τοῦ οʹ μικροῦΕπεξεργασία


Ὦ οἵα κεφαλή, καὶ ἐγκέφαλον οὐκ ἔχει.
Ὦ οὗτος, κἂν θύλαξ γένηι οὐ προσελεύσομαί σοι.
Ὠοῦ εξῆλθεν. - Ἐξ ὠιοῦ ἐγεννήθη.
Ὦ παῖ, σιώπα, πόλλ᾽ ἔχει σιωπὴ καλά.

Τὸ ωʹ μετὰ τοῦ ρʹΕπεξεργασία


Ὡραιότερος Ὑακίνθου.
Ὡραιότερος πορφυρίωνος.

Τὸ ωʹ μετὰ τοῦ σʹΕπεξεργασία


Ὥσπερ ἥρως ἐν ἀσπίδι ξενίσαι βούλομαι.
Ὡς παῖδα φιλοῦσιν ἐρασταί.
Ὥσπερ παλαιὰν εἰρησιώνην καύσεται.
Ὡς τοῦ Φινέως τὸν βίον.
Ὡς πολλῶι κάλλιον, ὦ φίλαι, ἐστὶν ἐν παρατάξει νικῶντα τελευτᾶν ἢ τὰ Ὀλύμπια περιγινόμενον ζῆν.
Ὥσπερ ἑωλοκρασίαν μου καταχέεις.

Τὸ ωʹ μετὰ τοῦ τʹΕπεξεργασία


Ὠτίων πιστότεροι ὀφθαλμοί.