Συναγωγή παροιμιών/Αρχή του βʹ στοιχείου

Συναγωγὴ παροιμιῶν
Συγγραφέας:
Ἀρχὴ τοῦ βʹ στοιχείου


Τὸ βʹ μετὰ τοῦ αʹΕπεξεργασία


Βαθεῖαν αὔλακα.
Βάκηλος εἶ.
Βάκχης τρόπον.
Βαλανεῦσιν ἔοικας.
Βάλλ᾽ ἐς Μακαρίαν.
Βάμμα Κυζικηνόν.
Βάμμα Σαρδινιακόν.
Βατακάρας.
Βάτου σίλφιον.
Βάλλ᾽ εἰς ὄλεθρον. - Βάλλ᾽ ἐς φθοράν.
Βάτραχος Σερίφιος.
Βατράχωι οἰνοχοεῖς.
Βαβαὶ Μύξος.
Βατταρίζειν.
Βασίλειος ὀφθαλμός.
Βάσανος λίθος.
Βάλλων φεύζεσθαι οἴει.
Βάλλ᾽ ἐς ὕδωρ.
Βάλλ᾽ εἰς ἔχοντα τὴν ἐπιστήμην.
Βατράχωι ὕδωρ. - Στέαρ γαλῆι.
Βάλλειν μήλοις.

Τὸ βʹ μετὰ τοῦ δʹΕπεξεργασία


Βδέλυγμα ἐρημώσεως.

Τὸ βʹ μετὰ τοῦ εʹΕπεξεργασία


Βεκκεσέληνε.
Βέλτερος ἀλκήεντος ἔφυ σεσοφισμένος ἀνήρ.

Τὸ βʹ μετὰ τοῦ ηʹΕπεξεργασία


Βησᾶς ἔστηκεν.
Βὴξ ἀντὶ πορδῆς.

Τὸ βʹ μετὰ τοῦ ιʹΕπεξεργασία


Βίαντος Πριηνέως δίκη.
Βίον μεμαγμένον.
Βίον ἀκανθώδη.
Βιβλίον τοὐμὸν μέθυ.
Βίοι ἀνθρώπων καὶ φυτῶν σπέρματα συνεξομοιοῦνται ταῖς χώραις.
Βία πενήτων, πλουσίων παράκλησις.
Βίος ἀνεόρταστος, μακρὴ ὁδὸς ἀπανδόκευτος.

Τὸ βʹ μετὰ τοῦ λʹΕπεξεργασία


Βλέπειν γὰρ ἄντικρυς δόξεις μ᾽ Ἄρη[ν].
Βλακὸς ἀχρηστότερος.

Τὸ βʹ μετὰ τοῦ οʹΕπεξεργασία


Βοῦς Κύπριος εἶ.
Βοῦς ὁ Μολοττῶν.
Βοῦς ἐπέβη.
Βουδόρωι νόμωι.
Βοιότιος νόμος.
Βότρυς πρὸς βότρυν πεπαίνεται.
Βοῦς ὑπὸ ζυγόν.
Βοῦν ἐπὶ γλώττης.
Βοῦς ἕβδομος.
Βοῦς εἰς ἀμητόν.
Βοῦς ἐν αὐλίωι γέρων.
Βοῦς ἐπὶ σωρῶι.
Βοιώτιος νοῦς. - Βοιωτία ὗς. - Βουλείας δικάζει.
Βοιώτια αἰνίγματα.
Βοῶν ὦτα ἔχετε.
Βορβόρωι ὕδωρ λαμπρὸν οὔποθ᾽ εὑρήσεις.
Βοῦς ἐν πόλει.

Τὸ βʹ μετὰ τοῦ ρʹΕπεξεργασία


Βρασίδας μὲν ἀνὴρ ἀγαθός· ἁ δὲ Λακεδαίμων πολλὼς ἔχει τήνου κάρρονας.

Τὸ βʹ μετὰ τοῦ ωʹΕπεξεργασία


Βώμαξ εἶ καὶ Βωμολόχος.
Βώλοις ἄρουραν.