Παλατινή Ανθολογία/XI/372 Αγαθία

AP XI 372 Σῶμα φέρων σκιοειδές, ἀδερκέϊ σύμποον αὔρηι
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, XI (βιβλίο 11ο, Συμποτικά και σκωπτικά επιγράμματα)
Σῶμα φέρων σκιοειδές, ἀδερκέϊ σύμποον αὔρηι, Αγαθία του Σχολαστικού, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 11ο, επίγραμμα 372 (AP ΧI 372)


XI 372 ΑγαθίαΕπεξεργασία

Σῶμα φέρων σκιοειδές, ἀδερκέϊ σύμποον αὔρηι, μή ποτε θαρσήσηις ἄγχι τινὸς πελάσαι,
μή τις ἔσω μυκτῆρος ἀναπνείων σε κομίσσηι ἄσθματος ἠερίου πολλὸν ἀφαυρότερον.
οὐ σὺ μόρον τρομέεις· τότε γὰρ πάλιν οὐδὲν ἀμείψας ἔσσεαι ὡσαύτως φάσμα, τόπερ τελέθεις.