Παλατινή Ανθολογία/X/76 Παύλου του Σιλεντιάριου

X 76 Οὐ τό ζῆν χαρίεσσαν ἔχει φύσιν, ἀλλά τό ῥῖψαι
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, X (βιβλίο 10ο, Προτρεπτικά επιγράμματα)
Οὐ τό ζῆν χαρίεσσαν ἔχει φύσιν, ἀλλά τό ῥῖψαι, Παύλος ο Σιλεντιάριος, βιβλίο 10ο (AP X 76)


X 76 Παύλου του ΣιλεντιάριουΕπεξεργασία

Οὐ τό ζῆν χαρίεσσαν ἔχει φύσιν, ἀλλά τό ῥῖψαι φροντίδας ἐκ στέρνων τάς πολιοκροτάφους.
πλοῦτον ἔχειν ἐθέλω τό ἐπάρκιον˙ ἡ δ’ περισςή θυμόν ἀεί κατέδει χρυσομανής μελέτη.
ἔνθεν ἐν ἀνθρώποισιν ἀρείονα πολλάκι δήεις καί πενίην πλούτου καί βιότου θάνατον.
ταῦτα σύ γινώσκων κραδίης ἴθυνε κελεύθους εἰς μίαν εἰσρόων ἐλπίδα, τήν σοφίην.