Παλατινή Ανθολογία/V/92 Ρουφίνου

Ὑψοῦται Ροδόπη τῷ κάλλεϊ
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, V (βιβλίο 5ο)
Ὑψοῦται Ροδόπη τῷ κάλλεϊ, Ρουφίνου, Παλατινή Ανθολογία (AP V 92)


V 92 ΡουφίνουΕπεξεργασία

Ὑψοῦται Ροδόπη τῷ κάλλεϊ· κἤν ποτε Χαῖρε εἴπω͵ ταῖς σοβαραῖς ὀφρύσιν ἠσπάσατο·
ἤν ποτε καὶ στεφάνους προθύρων ὕπερ ἐκκρεμάσωμαι͵ ὀργισθεῖσα πατεῖ τοῖς σοβαροῖς ἴχνεσι.
ὦ ῥυτίδες καὶ γῆρας ἀνηλεές͵ ἔλθετε θᾶσσον· σπεύσατε͵ κἂν ὑμεῖς πείσατε τὴν Ροδόπην.