Παλατινή Ανθολογία/V/66 Ρουφίνου

Εὐκαίρως μονάσασαν ἰδὼν Προδίκην ἱκέτευον
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, V (βιβλίο 5ο)
Εὐκαίρως μονάσασαν ἰδὼν Προδίκην ἱκέτευον, Ρουφίνου, Παλατινή Ανθολογία (AP V 66)


V 66 ΡουφίνουΕπεξεργασία

Εὐκαίρως μονάσασαν ἰδὼν Προδίκην ἱκέτευον͵ καὶ τῶν ἀμβροσίων ἁψάμενος γονάτων·
Σῶσον͵ ἔφην͵ ἄνθρωπον ἀπολλύμενον παρὰ μικρόν͵ καὶ φεῦγον ζωῆς πνεῦμα σύ μοι χάρισαι.
ταῦτα λέγοντος ἔκλαυσεν· ἀποψήσασα δὲ δάκρυ͵ ταῖς τρυφεραῖς ἡμᾶς χερσὶν ὑπεξέβαλεν.