Παλατινή Ανθολογία/V/14 Ρουφίνου

Εὐρώπης τὸ φίλημα
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, V (βιβλίο 5ο, Ερωτικά επιγράμματα)
Ρουφίνος, Παλατινή Ανθολογία V βιβλίο 5ο (AP V 14)


V 14 ΡουφίνουΕπεξεργασία

Εὐρώπης τὸ φίλημα, καὶ ἢν ἄχρι χείλεος ἔλθῃ, ἡδύ γε, κἄν ψαύσῃ μοῦνον ἄκρου στόματος.
Ψαύει δὲ οὐκ ἄκροις τοῖς χείλεσιν, ἀλλ' ἐρίσασα τὸ στόμα τὴν ψυχήν ἐξ ὀνύχων ἀνάγει.