Παλατινή Ανθολογία/V/12 Ρουφίνου

Λουσάμενοι͵ Προδίκη͵ πυκασώμεθα
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, V (βιβλίο 5ο, Ερωτικά επιγράμματα)
Λουσάμενοι͵ Προδίκη͵ πυκασώμεθα, Ρουφίνου, Παλατινή Ανθολογία βιβλίο 5ο (AP V 12)


V 12 Ρουφίνου Επεξεργασία

Λουσάμενοι͵ Προδίκη͵ πυκασώμεθα καὶ τὸν ἄκρατον ἕλκωμεν κύλικας μείζονας αἰρόμενοι.
βαιὸς ὁ χαιρόντων ἐστὶν βίος· εἶτα τὰ λοιπὰ γῆρας κωλύσει͵ καὶ τὸ τέλος θάνατος.