Παλατινή Ανθολογία/IX/390 Μενεκράτους Σμυρναίου

AP ΙΧ 390 Παισὶν ἐπὶ προτέροις ἤδη τρίτον ἐν πυρὶ μήτηρ θεῖσα
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, ΙΧ (βιβλίο 9ο)
Παισὶν ἐπὶ προτέροις ἤδη τρίτον ἐν πυρὶ μήτηρ θεῖσα, Μενεκράτους Σμυρναίου, Παλατινή Ανθολογία, βιβλίο 9ο, επίγραμμα 390 (AP ΙΧ 390)


IX 390 Μενεκράτους ΣμυρναίουΕπεξεργασία

Παισὶν ἐπὶ προτέροις ἤδη τρίτον ἐν πυρὶ μήτηρ θεῖσα, καὶ ἀπλήστῳ δαίμονι μεμφόμενη.
τέτρατον ἄλγος ἔτικτε, καὶ οὐκ ἀνέμεινεν ἀδήλους ἐλπίδας, ἐν δὲ πυρὶ ζωὸν ἔθηκε βρέφος,
“Οὐ θρέψω” λέξασα· “τί γὰρ πλέον; Ἄϊδι μαστοὶ κάμνετε· κερδήσω πένθος ἀμοχθότερον.”