Παλατινή Ανθολογία/I/92 Γρηγορίου Ναζιανζηνού

ἦν ὅτε Χριστὸς ἴαυεν ἐφ’ ὁλκάδος ἔμφυτον ὕπνον
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, I (βιβλίο 1ο, Χριστιανικά επιγράμματα)
Γρηγορίου Ναζιανζηνού, Παλατινή Ανθολογία, I 92


I 92 Γρηγορίου ΝαζιανζηνούΕπεξεργασία

ἐν Καισαρείᾳ εἰς τὸν ναὸν τοῦ ἁγίου Βασιλείου

ἦν ὅτε Χριστὸς ἴαυεν ἐφ’ ὁλκάδος ἔμφυτον ὕπνον, τετρήχει δὲ θάλασσα κυδοιμοτόκοισιν ἀήταις,
δείματί τε πλωτῆρες ἀνίαχον· "ἔγρεο, σῶτερ·ὀλλυμένοις ἐπάμυνον." ἄναξ δὲ κέλευεν ἀναστὰς
ἀτρεμέειν ἀνέμους καὶ κύματα, καὶ πέλεν οὕτως· θαύματι δὲ φράζοντο θεοῦ φύσιν οἱ παρεόντες.