Παλατινή Ανθολογία/I/3 εις το αυτό εν ταις αυταίς

AP I 3 εἰς τὸ αὐτὸ ἐν ταῖς αὐταῖς
Συγγραφέας:
Παλατινή Ανθολογία, I (βιβλίο 1ο, Χριστιανικά επιγράμματα)I 3 εἰς τὸ αὐτὸ ἐν ταῖς αὐταῖς[1]Επεξεργασία

Ὁ πρὶν Ἰουστῖνος περικαλλέα δείματο νηὸν
τοῦτον μητρὶ Θεοῦ, κάλλεϊ λαμπόμενον·
ὁπλότερος δὲ μετ᾽ αὐτὸν Ἰουστῖνος βασιλεύων
κρείσσονα τῆς προτέρης ὤπασεν ἀγλαΐην.


  1. Έκδοση W.R. Paton (1920)